Privacy policy

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: kooDesign
Y-tunnus: 2483079-7
Osoite: Korkeavuorenkatu 13
Postinumero: 00130
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: 040 709 1827
Sähköpostiosoite: info@koopernu.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: kooDesign
Nimi: Kirsi Liedes
Osoite: Korkeavuorenkatu 13
Postinumero: 00130
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: 040 709 1827
Sähköposti: info@koopernu.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.
5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.
6. Rekisterin tietosisältö
Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot.
7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.
8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja asiakkailta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
10. Evästeiden käyttö
Käytämme sivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka parantaa verkkosivujen käyttökokemusta. Evästeiden avulla
esimerkiksi ostokori muistaa sinne lisätyt tuotteet.
11. Rekisterin suojaus
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät henkilötiedot suojataan asianmukaisesti. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.
13. Rekisteröidyn oikeudet
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).